• 1

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 2

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 3

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 4

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 ที่   เรื่อง   Download  
1 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อสาลี่ลากเรือแบบพับได้
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านแฟนซีปรับอากาศ
3 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่ออุปกรณ์ถอดนัตล็อตใบจัตรเรือ
4

ชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากท่อน้ำ

5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นรีไซเคิลดับกลิ่น
6 อุปกรณ์ขยายเสียง
7 พัดลมไอเย็น
8

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะอาชีพบูรณาการเป็นโครงการ วิชาโปรแกรม

เมเบิลลอจิกคอนโทรล

9 รายงานการใช้คู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม
10 การพัฒนาวัตกรรมสื่อชุดทดลองหาค่าแรงกระทำและตำแหน่งแรกกระทำบนพื่้นผิวภายใต้ของเหลว
11 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้บนเว็บตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา
12 การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเครื่องยนต์
13 การสร้างและหาประสิทธืภาพถังปั่นน้ำอัดลม
14 ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศิลปะงานใบตองจากกระดาษใยสับปะรด
15 การสร้่างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชา ธุรกิจท่องเที่ยว
16 เครื่องตรวจจับการล้มของผู้ป่วยและผู้สูงอายุ