• 1

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 2

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 3

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 4

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติศักดิ์ พ.ศ. 2565 new4

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบัน และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน. พ.ศ. 2564  

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปริญาตรี พ.ศ. 2564 

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย การรับงานวิจัยและวิธีการรับงานวิจัย พ.ศ. 2564 

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ พ.ศ. 2563 

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 พ.ศ. 2563 

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย โอกาสและเงื่อนไขการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2563 

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2561

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2559 

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย ปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2559

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ. 2559

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญา พ.ศ. 2558

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2558

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2558

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 พ.ศ. 2558

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2557

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556