• 1

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 2

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 3

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

 • 4

  สถาบันแห่งอันดามัน มุ่งพัฒนาวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีมาตรฐานสากล

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2559 

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย ปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2559

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย โอกาสและเงื่อนไขการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2559

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญา พ.ศ. 2558

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2558

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2558

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 พ.ศ. 2558

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2556

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556

ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 พ.ศ. 2556